Η φιλοσοφία μας

Σε μια ταχέως εξελισσόμενη κοινωνία και οικονομία σκοπός μας είναι να συνδυάσουμε:

Την παροχή γενικής παιδείας, που θα συμβάλλει στην ισόρροπη γνωστική, συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των μαθητών.

Με την παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρακολούθηση των εργασιακών εξελίξεων καθώς και στους τρόπους πρόσληψης και αφομοίωσης των νέων επαγγελματικών και τεχνικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.