Οδηγός Σπουδών

Στην Α’ Λυκείου η διδασκαλία εστιάζεται κυρίως στην παροχή γνώσεων γενικής παιδείας. Διδάσκονται τα περισσότερα από τα μαθήματα που διδάσκονται σε ένα Γενικό Λύκειο και ακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών.

Οι μαθητές μας πλεονεκτούν στο τομέα της διδασκαλίας της πληροφορικής αφού υπάρχουν τα απαραίτητα εργαστήρια ώστε το μάθημα να γίνεται εκεί σε ομάδες των πολύ 12 μαθητών.

Στη Β’ Λυκείου ο μαθητής διδάσκεται κάποια μαθήματα γενικής παιδείας (12 ώρες) και επιλέγει κάποιον από τους 5 διαθέσιμους τομείς του σχολείου μας, που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. Αν υπάρχει ο ελάχιστος αριθμός αιτήσεων (13 μαθητές) τότε δημιουργείται τμήμα για τον αντίστοιχο τομέα.

Στη Β’ Λυκείου μπορούν να εγγραφούν μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την Α΄ Λυκείου (σε ΓΕΛ ή σε ΕΠΑΛ) ή απόφοιτοι που θέλουν να παρακολουθήσουν κάποιον τομέα και να πάρουν το αντίστοιχο πτυχίο ειδικότητας.

Στη Γ’ Λυκείου ο μαθητής επιλέγει κάποια από τις ειδικότητες που αντιστοιχούν στον τομέα που είχε επιλέξει στη Β’ Λυκείου. Η αντιστοιχία τομέων και ειδικοτήτων φαίνεται στην επόμενη εικόνα.

Σε κάποια ειδικότητα μπορεί να εγγραφεί μόνο όποιος μαθητής έχει ολοκληρώσει τον αντίστοιχο τομέα στην Β΄ Λυκείου του ΕΠΑΛ.

Image

Μετά την ολοκλήρωση της Γ’ Λυκείου οι μαθητές μας αποκτούν Απολυτήριο Λυκείου (ισότιμο του απολυτηρίου από τα ΓΕΛ) και Πτυχίο στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει.